Singels Neuss

Op het RA Groningen boek Midwolde/Leek 297 - 299 Handelingen kerkenraad heb ik het volgende gevonden: Register der gene, die na ene voorgaende belijdenisse des geloofs angenomen zijn onder den dienst van Obbo Copinga. In zijn jeugd vond Egbert van der Velde, de opvolgende zoon-manufakturier, op de zolder van het huis de koopakte van het huis. (opbrengst 1431.-, kopers Jan en Wybe Berends -Hazenberg) 11. Jannes Tjeert de Boer te Nuis mailde mij op 30-6-2007: Zij hebben in Nuis gewoond op nummer 45 (in 1812; bron Vlijtige armoede en tonnen gouds door de gebr. Kijkt u op de kadasterkaart van 1828 ( dan ontdekt u zijn huis met erf op nummer B580.Obbo Copinga was Nederduits Gereformeerd predikant te Midwolde en Leek van 17 (zijn dood), waarbij de kerk te Midwolde de belangrijkste was, daar deze gebruikt werd door de familie van Inn- en Kniphuizen (Nienoord) om ter kerke te gaan. Blauw en Fennegien Hasenberg een behuising in de Kleine Pelsterstraat no. Van Pieter is ook een notarile akte bewaard gebleven uit 1815, met de volgende inhoud: Op 24 Januari 1815 compareerden voor ons Lucas Jan Wichers, Openbaar Notaris residerende op de Leek en in tegenwoordigheid der nagenoemde medeondergetekende getuigen: Pieter Willems Hazenberg, zonder beroep wonende te Grootegast, tot het ingaan dezer verkoping geauthoriseerd en geadsisteerd door zijn raadslieden de heren Dirk de Kort, administrateur der venen van de Erven van Feringa, woonachtig te Grootegast en Jacob Roelf Hielema, landbouwer, wonende te Doezum, benoemd als zodanig ingevolge vonnis van de Regtbank van 25 Februari 1812 behoorlijk geregistreerd 10 Maart daaraan volgende en waarvan een bewijs in behoorlijke vorm aan ons Notaris zijnde vertoond door ons dadelijk verder is overgegeven zeggende van voornemens te zijn door ons Notaris publiek te doen verkopen nagenoemde behuizing en landerijen gelegen te Grootegast: 1. Dit boerderijtje stond aan het oude voetpad tussen Niebert en Marum.Hoelang de Hazenberg's toen reeds in Leek woonden kunnen we niet nagaan.Wel komen we in het huisarchief van Nienoord een acte tegen waarin sprake is van een koopbrief (nr.71, 2 oct.1551), waarbij JOHAN BERENTZ en LUBKE zijn vrouw aan de familie Ewsum twee roeden veen verkopen gelegen te Nuis,genoemd de "HAASEHACKER", grenzende ten noorden aan de Leydijk.In 1534 (huisarchief nr.30) is sprake van een verzegeling, waarbij Heijne Wobbema verkoopt aan Jemme Allema een jaarlijkse rente van 15 gulden en 10 stuiver uit Wobbemaheerd te Noord-wijk,waarvoor zich borg stelt WIGBOLT BERENTZ in de Boteringestraat te Groningen. We weten niet wat hij daar gedaan heeft,maar vrij zeker is hij bij het vervenen van land betrokken geweest.

Zijn dochter Grietjen Freriks Haseberg tr., als jongedochter afkomstig van Foxwolde, Roderwolde 19 dec. In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. De erfpachter werd dokter Johannes Phaff en mejuffrouw Antie Buys. Doch wanneer op 22 december 1846 Derk Tjeerds Rodscher, alias Hangelbroek overlijdt, wordt zijn versterven geboekt als Derk Tjeerds Hazenberg! Wanneer op 20 december 1856 Thies Hangelbroek (geb.1 aug.1829) trouwde met Geerdina Palsma, mocht verwacht worden dat de kinderen uit dit huwelijk de naam Hangelbroek zouden verkrijgen. Maar alle kinderen van Thies Hangelbroek zijn ingeschreven onder de naam Hazenberg. Maar dergelijke feiten maken het onderzoek niet eenvoudig. Vleer Cornelis Tiesses Hazenberg maakte in Franse dienst de tocht van Napoleon naar Moskou mee. Volgens de overlevering hebben de Fransen hem achter de ploeg vandaan gehaald.Hij bezat de grond en er mocht geen huis gebouwd worden zonder zijn toestemming.Kreeg men toestemming, dan werd een contract getekend, waarin opgenomen was dat er jaarlijks een bepaald bedrag aan pacht moest worden betaald. We weten het niet, daar er in Westerkwartier geen oud-rechterlijke archieven uit die tijd bewaard zijn.Bij de Groninger Archieven bevindt zich een onderhandse akte uit 1701 van Freerick Wigbolts te Roderwolde, waarin hij verklaart brieven te hebben gelezen van Arent Eggen aan zijn vrouw Eijlcke Eijls. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1784 en 1843. In 1826 werd een wet afgekondigd waarin het ten strengste verboden werd de familienaam te wijzigen of het er zonder te doen.Bij enkele stukken in het Drents Archief (archief van De Winsinghhof te Roden, 0598) duikt hij op met familienaam: ? De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grootegast (29x), Lutjegast (20x), Nuis (16x), Warffum (11x), Noordwijk (8x), Tolbert (7x), Nuis (3x), Muntendam (3x), Tolbert (Leek) (3x), Amsterdam (3x), Sebaldeburen (2x), Groningen (2x), Midwolde (Leek) (2x), Vlissingen (2x), Antwerpen, Lucaswolde, Lutjegast, Marum, Niezijl, Oldekerk en Niehove. Groningen is het geenszins eene bijzonderheid, dat het raadhuis eener gemeente in eene herberg is gevestigd. Algemeen wordt dan ook aangenomen dat vanaf dat jaar alle familienamen vaststaan en sedert dat jaar niet meer gewijzigd konden worden.

Leave a Reply

  1. older online dating login 03-Jun-2017 03:05

    We’ve spent years building a dating engine that works for you because we know your time is valuable. And now we’ve upped the ante on uploading a basic profile photo to allow you to upload a VIDEO profile as well!

  2. consolidating u19 29-Dec-2017 00:44

    Vendre ce même jeu 10% G2A Coins i With the new G2A Shield Membership you can earn up to 10% cashback when paying with G2A Wallet.

  3. what if children act as adults in chat rooms 29-Sep-2017 03:47

    Sogar ihr eigener Ehemann darf erst nach der Silberhochzeit eingeweiht werden.